Regulamin

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zamówień Produktów (towarów) dostępnych w Sklepie, a prezentowanych na łamach strony internetowej pod adresem www.steakrock.pl.

 2. Sklep internetowy STEAK ROCK (zwany w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą” lub „Sklepem”) działa pod adresem www.steakrock.pl w zakresie działalności handlowej, dotyczącej sprzedaży sprzętu gastronomicznego.

 3. Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu winien się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu i postępować zgodnie z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia Serwisu i zaprzestania jakichkolwiek czynności związanych z działalnością Serwisu. Warunkiem podjęcia jakichkolwiek czynności związanych z działalnością Serwisu jest uprzednia akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.steakrock.pl.

 5. W ramach korzystania z Serwisu każdy Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 6. Klienci lub Użytkownicy nie mogą dostarczać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznymi z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. 1. DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca lub Sklep - Sklep internetowy STEAK ROCK działający pod adresem www.steakrock.pl prowadzony przez podmiot zarządzający i prowadzący Serwis: Maciej Sajkiewicz STEAK ROCK, ul. Wspólna 10, 26-001 Wola Kopcowa, NIP: 657-257-56-73, REGON: 260725902 (szczegółowa informacja na temat przedsiębiorcy dostępna jest na stronie www.ceidg.gov.pl);

 2. Regulamin - niniejszy Regulamin;

 3. Serwis - platforma internetowa, działająca pod adresem www.steakrock.pl wraz ze wszelkim elementami graficznymi oraz oprogramowaniem służącym do realizacji prowadzonej działalności w postaci sklepu internetowego (pozostająca pod ochroną prawa autorskiego);

 4. Klient lub Zamawiający - osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca Zamówienia;

 5. Użytkownik -każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Konto - dobrowolne konto indywidualne Użytkownika w Serwisie, utworzone przez niego w procesie rejestracji, za pośrednictwem którego można dokonywać zamówień w Sklepie, a także zarządzać danymi udostępnionymi w procesie rejestracji. Konto tworzy i likwiduje Użytkownik po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją treści niniejszego Regulaminu;

 8. Login - wskazany przez Użytkownika adres mailowy w procesie rejestracji Konta;

 9. Produkt (towar) - produkty i towary udostępnione przez Sprzedawcę w Serwisie, co do których można złożyć Zamówienie, przy czym produkty i towary, o których mowa powyżej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 10. Cena - wyrażona w polskiej walucie (polski złoty) cena Produktu (towaru) brutto (z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości określonej na podstawie obowiązujących przepisów), znajdująca się przy danym Produkcie (towarze) dostępnym w Sklepie. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy;

 11. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Produktu (towaru), objętego potwierdzonym Zamówieniem, do Klienta, uwidocznione przy każdorazowym składaniu Zamówienia w Serwisie;

 12. Zamówienie - sporządzona przez Klienta za pośrednictwem aplikacji dla Użytkowników lub Konta lista towarów (zawierająca oznaczenie zamawianych Produktów [towarów] i ich ilość), potwierdzona przez Klienta i wysłana do Sprzedającego;

 13. Kontakt – możliwość nawiązania bezpośredniego i wirtualnego kontaktu z pracownikami Serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, pod danym teleadresowymi podanymi w niniejszym Regulaminie lub w Serwisie.

 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik lub Klient potwierdza znaczenie pojęć użytych w ust. 1. 1. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika lub Klienta możliwe jest za pomocą przeglądarki internetowej Explorer 7, Firefox 3.0., Google Chrome 15, Opera 11 lub ich nowszych wersji. Podejmowanie czynności związanych z działalnością Serwisu wymaga od Użytkowania lub Klienta:

  a) włączonej obsługi plików cookies;

  b) aktywnego konta e-mail.

 1. Sprzedający zastrzega, iż prędkość internetu może mieć wpływ na szybkość i poprawność czynności podejmowanych w ramach działalności Serwisu.

 2. Użytkownik lub Klient zobowiązany jest nie ingerować w treść Serwisu ani jego funkcje, a nadto powstrzymać się od wszelkich bezprawnych działań związanych z korzystaniem z Serwisu przez innych Użytkowników lub Klientów.

 3. Zespół pracowników Sprzedającego dokłada wszelkich starań, aby treści zawarte w Serwisie (w tym zdjęcia, opisy, dane techniczne Produktów [towarów]) były zgodne z rzeczywistością, niemniej jednak Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia Produktów (towarów) zamieszczanych w Serwisie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji danego Produktu (towaru), a w związku z powyższym mogą występować nieznaczne różnice od rzeczywistego wizerunku Produktu (towaru). Zamieszczone w Serwisie opisy techniczne Produktów (towarów) dostarczane są przez producentów i dystrybutorów Produktów (towarów).

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego (całkowitego lub częściowego) ograniczenia dostępu do Serwisu i jego poszczególnych funkcji z uwagi na czynności konserwacyjne lub techniczne przy Serwisie. Czynności, o których mowa powyżej, prowadzą do usprawnienia funkcjonowania Serwisu i poprawy jakości świadczonych usług. Jakakolwiek przerwa techniczna w funkcjonowaniu Serwisu może odbyć się bez uprzedniej informacji o tym zdarzeniu Użytkownika lub Klienta. 1. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA 1. Każdy Użytkownik może dobrowolnie zarejestrować się w Serwisie, po uprzedniej akceptacji treści niniejszego Regulaminu, i uzyskać Konto w Serwisie. Zasady oraz procedura rejestracji Użytkownika zostały określone w niniejszym Regulaminie.

 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i posiadanie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (aplikacji), w którym to Użytkownik zobowiązany jest:

 1. prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, w ramach którego Użytkownik podaje dane niezbędne do korzystania z Serwisu;

 2. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować treść Regulaminu;

 3. ustalić hasło dostępu do Konta.

 1. Ponadto, Użytkownik w ramach rejestracji Konta może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, jak również zgodę na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowych.

 2. W ramach danych, o których mowa w ust. 3 lit. a) Użytkownik zobowiązany jest podać prawidłowe informacje w zakresie:

 1. imienia i nazwiska Użytkownika;

 2. dokładnego adresu dostawy;

 3. numeru telefonu;

 4. adresu e-mail (wykorzystywanego także jako Login).

 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych wskazanych przez Użytkownika w procesie rejestracji, winien on na bieżąco aktualizować przedmiotowe zmiany także na Koncie.

 2. Usunięcie Konta Użytkownika następuje poprzez:

 1. samodzielne działanie Użytkownika w Serwisie poprzez procedurę likwidacji Konta;

 2. usunięcie Konta przez Sprzedawcę na pisemny lub mailowy wniosek Użytkownika;

 3. usunięcie Konta przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w pkt. XI ust. 1 lit. b).

 1. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działania związane z ujawnieniem przez Użytkownika Loginu i hasła osobom trzecim.

 2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

 1. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych informacji w procesie rejestracji;

 2. braku aktualizacji danych na Koncie przez Użytkownika. 1. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWNIEŃ 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

 1. formularza zamówień dostępnego dla Użytkownika w Serwisie (na stronie internetowej www.steakrock.pl);

 2. formularza zamówień dostępnego dla Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie (na stronie internetowej www.steakrock.pl);

 3. e-maila na adres: zamowienia@steakrock.pl.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówień w przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu lub Konta w Serwisie.

 2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. wskazania imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie;

 2. dokładnego i prawidłowego określenia zamawianych Produktów (towarów), tj. wskazanie nazwy Produktu (towaru), numeru katalogowego Produktu (towaru), ilości Produktu (towaru);

 3. wskazania adresu dostawy;

 4. w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą podania firmy, adresu siedziby, NIP.

 1. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówień lub w przypadku zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej brak danych, o których mowa w ust. 3 lit. a-d skutkować będą anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych podanych przez Klientów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści bezprawne.

 4. Za moment przyjęcia Zamówienia do realizacji uważa się wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail Klienta.

 5. Potwierdzenie Zamówienia Sprzedawca wysyła do Klienta niezwłocznie po:

 1. uzyskaniu informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta Ceny wraz Kosztami dostawy;

 2. w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy Ceny wraz z Kosztami dostawy.

 1. Zamówienia realizowane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja Zamówień poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej możliwa jest jedynie w drodze indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą w zakresie Kosztów dostawy.

 2. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Produktów (towaru) prezentowanych w Serwisie. 1. PŁATNOŚCI 1. Klient zobowiązany jest uregulować płatności za Zamówienie w następujący sposób:

 1. w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem formularza zamówień w Serwisie lub za pomocą Konta - w drodze automatycznego systemu płatności PayU;

 2. w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej - w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank nr 68 1140 2004 0000 3502 4682 0826.

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po wysłaniu do Klienta potwierdzenia Zamówienia. 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia Zamówienia.

 2. Dostawa Zamówienia realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zrealizować dostawę we wskazanym w ust. 1 terminie, niemniej jednak Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

 4. Sprzedawca wraz z Zamówieniem dostarcza Klientowi stosowny dowód sprzedaży (fakturę VAT). Klientowi będącemu Konsumentem dostarcza się ponadto informacje wymagane prawem przy zawieraniu umowy na odległość. 1. REKLAMACJA 1. Produkty (towary) prezentowane w Serwisie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Każdorazowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta. Jeżeli w opisie Produktu (towaru) wyraźnie nie zastrzeżono innego okresu gwarancji, wynosi on 12 miesięcy.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu (towaru) z umową po jego wydaniu Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu (towaru) z umową Produkt (towar) należy dostarczyć bądź przesłać do Sprzedawcy wraz z kopią dokumentu sprzedaży lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sklep zwraca koszty wysyłki reklamowanego Produktu (towaru).

 6. Klient winien przed dokonaniem odbioru Produktu (towaru) dokonać sprawdzenia go w obecności dostawcy. W pierwszej kolejności Klient powinien zgłosić swoje zastrzeżenia co do Produktu (towaru) dostawcy. Klient ma prawo do żądania od dostawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów (towarów). 1. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 1. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klientowi będącym Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu (towaru) w dniu dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Klient będący Konsumentem winien dołączyć dowód sprzedaży lub inny dokument potwierdzający zawarcie transakcji.

 3. Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć Produkt (towar) objęty Zamówieniem, w stosunku do którego złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni).

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem Strony zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, co otrzymały od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

 5. Klient będący Konsumentem powinien zwrócić Produkt (towar) w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

 6. Sprzedawca, po otrzymaniu zwrotu Produktu (towaru), niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem Cenę wynikającą z Zamówienia wraz Kosztami Dostawy. Zwrot nie obejmuje kosztów wysyłki Produktu (towaru) przez Klienta do Sprzedawcy. 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów lub Użytkowników posiadających Konto w Serwisie są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 1. realizacji Zamówienia;

 2. marketingowym;

 3. jeśli Klient lub Użytkownik posiadający Konto w Serwisie wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach dostępnych w Sklepie (przekazywanie informacji handlowych);

 1. Klient lub Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 1. NARUSZENIA REGULAMINU 1. W przypadku ujawnienia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta bądź Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie Sprzedawca może:

 1. w stosunku do Klienta anulować złożone Zamówienie, zablokować możliwość składania dalszych Zamówień na czas określony bądź nieokreślony;

 2. w stosunku do Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie:

 • ograniczyć lub czasowo zawiesić możliwość korzystania z Konta,

 • usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treść danego Konta.

 1. Wszelkie przypadki naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klientów bądź Użytkowników posiadających Konta w Serwisie winny być zgłaszane Sprzedawcy zgodnie z ustaloną w niniejszym Regulaminie formą Kontaktu. 1. OBSŁUGA KLIENTÓW SKLEPU I UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 1. Klient lub Użytkownik Serwisu może kontaktować się ze Sprzedawcą (w sprawach związanych z działalnością Serwisu, realizacja Zamówienia, zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości) zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi poniżej:

Maciej Sajkiewicz STEAK ROCK

ul. Wspólna 10, 26-001 Wola Kopcowa

tel.: 605 471 022

e-mail: zamowienia@steakrock.pl

 1. Dostępność Sprzedawcy: poniedziałek-piątek w godzinach od 8:00 do 16:00. 1. ZMIANA REGULAMINU 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu, która zostanie umieszczona w Serwisie. Dla Użytkowników Serwisu posiadających Konto informacja o zmianie Regulaminu może zostać wysłana także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu nie może naruszać praw Klientów wynikających z Zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 4. Zmiana Regulaminu dla Użytkowników posiadających Konto wymaga potwierdzenia przez nich akceptacji treści nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik posiadający Konto powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie równoznaczne z usunięciem Konta z Serwisu. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 • ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 1. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Zamówienia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownego rozwiązania sporu, a w przypadku negatywnego zakończenia stosownych negocjacji spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny wedle właściwości wynikającej z ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 293 ze zm.).